Category Archives: สุขภาพ

สุขภาพ

ข่าวสุขภาพ : ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดสมองเสื่อม

ข่าวสุขภาพ : ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดสมองเสื่อม สมองเสื่อม เป็นภาวะความถดถอยในการทำงานของสมอง ซึ่งเกิดจากการสูญเสียประสิทธิภาพของเซลล์สมองจากสาเหตุต่างๆ ซึ่งอาจจะเริ่มจากส่วนใดส่วนหนึ่งของสมองก่อนแล้วลุกลามไปยังสมองส่วนอื่นๆ ทำให้การทำงานของสมองด้านต่างๆ เช่น ความจำ ความคิดหรือการรับรู้ผิดปกติ ส่งผลต่อการทำกิจวัตรประจำวัน จนอาจช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ต้องมีผู้คอยดูแลอย่างใกล้ชิด Continue reading

news, สุขภาพ

ตรวจสุขภาพแต่ละช่วงวัย อายุเท่าไร ควรตรวจอะไรบ้าง

ตรวจสุขภาพแต่ละช่วงวัย อายุเท่าไร ควรตรวจอะไรบ้าง การตรวจสุขภาพจำเป็นไหมที่ต้องตรวจตามโปรแกรมตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลจัดตารางมาให้ แล้วจริง ๆ ช่วงอายุเท่าไร ควรตรวจสุขภาพอะไรบ้างถึงจะเหมาะสม มาหาคำตอบกันค่ะ Continue reading